ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ที่ 41/2564 เรื่อง นครหลวงเวียงจันทน์ประกาศมาตรการป้องกันการระบาดของโรคโควิด 19 ระหว่างวันที่ 20 – 30 กันยายน 2564


ประกาศและประชาสัมพันธ์