ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ ที่ 44/2564
เรื่อง สปป. ลาว ประกาศมาตรการป้องกันการระบาดของโรคโควิด 19 ระหว่างวันที่ 1 – 15 ตุลาคม 2564


ประกาศและประชาสัมพันธ์