ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ ที่ 45/2564 เรื่อง ปรับเปลี่ยนเวลาให้บริการฝ่ายกงสุล


ประกาศและประชาสัมพันธ์