ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ ที่ 46/2564 เรื่อง การปรับมาตรการในการกักกันสำหรับผู้เดินทางเข้าประเทศไทย


ประกาศและประชาสัมพันธ์