ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ ที่ 47/2564 เรื่อง ปรับเปลี่ยนเวลาให้บริการฝ่ายกงสุล ตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม 2564 Announcement No. 47/2564 Business Hours of the Consular Section from 18 October 2021


ประกาศและประชาสัมพันธ์