ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ ที่ 48/2564 เรื่อง สปป. ลาว คงมาตรการป้องกันการระบาดของโรคโควิด 19 ระหว่างวันที่ 16 – 30 ตุลาคม 2564


ประกาศและประชาสัมพันธ์