ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ ที่ 49/2564 เรื่อง สปป. ลาว คงมาตรการป้องกันการระบาดของโรคโควิด 19 ระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม – 14 พฤศจิกายน 2564


ประกาศและประชาสัมพันธ์