ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ ที่ 51/2564 เรื่อง สปป. ลาว คงมาตรการป้องกันการระบาดของโรคโควิด 19 ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป

ประกาศและประชาสัมพันธ์