ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ ที่ 53/2564 เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุ

ประกาศและประชาสัมพันธ์