ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ ที่ 1/2565เรื่อง รายละเอียดการเตรียมเอกสารในการขออนุญาตเข้า-ออก สปป. ลาว

ประกาศและประชาสัมพันธ์