กิจกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์ประมง

กิจกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์ประมง

ระหว่างวันที่ 1-3 กันยายน 2565 สถานเอกอัครราชทูตแห่งราชอาณาจักรไทย ประจำ สปป.ลาว ร่วมกับศูนย์กลางซาวหนุ่มประชาชนปฏิวัติลาว และวิทยาลัยเทคนิค-วิชาชีพแขวงคำม่วน จัดกิจกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์ประมงให้แก่ผู้สนใจที่แขวงคำม่วน โดย รศ.ดร. วีรเวทย์ อุทโธ ผศ.ดร. วิริยา อ่อนสะอาด ผศ.ดร.เอกสิทธิ์ อ่อนสะอาด ดร.วชิราพรรณ บุญญาพุทธิพงศ์ ผศ.ดร.ปัญจภรณ์ ทัดพิชญางกูร พรหมโชติ และดร.ชุติมา ทองแก้ว ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายและอบรมภาคปฏิบัติการแปรรูปผลิตภัณฑ์ประมงด้วยเทคโนโลยีการทำแห้ง การแปรรูปผลิตภัณฑ์ประมงด้วยเทคโนโลยีการหมัก สุขลักษณะที่ดีในการผลิตอาหาร และการบรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์ประมง

โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่และต่อยอดทักษะอาชีพให้แก่ประชาชนลาวในพื้นที่ที่ประสบปัญหาดินเค็ม และไม่สามารถเพาะปลูกในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่เป็นพื้นที่ที่เหมาะสมต่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในดินเค็ม (น้ำกร่อย) โดยเผยแพร่ความรู้ที่สามารถต่อยอดจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ กล่าวคือ การแปรรูปผลิตภัณฑ์ประมงและจัดทำบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสม เพื่อส่งเสริมการสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่มีรูปแบบและรสชาติต่างจากเดิม เพิ่มความหลากหลายให้กับสินค้าประมง เพิ่มมูลค่าสินค้า และช่วยให้สามารถบริโภคผลิตภัณฑ์ได้สะดวกและง่ายขึ้น โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถเก็บรักษาผลผลิตไว้ใช้ในครัวเรือนได้เป็นระยะเวลานานขึ้น และสามารถจำหน่ายเพื่อสร้างรายได้อย่างยั่งยืน

กิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของความร่วมมือระหว่างสถานเอกอัครราชทูตแห่งราชอาณาจักรไทยและศูนย์กลางซาวหนุ่มประชาชนปฏิวัติลาว และวิทยาลัยเทคนิค-วิชาชีพแขวงคำม่วน ในการส่งเสริมอาชีพที่เหมาะสมกับที่ดินที่สภาพดินและน้ำใต้ดินเค็มซึ่งกระจายอยู่ในหลายแขวงทั่ว สปป.ลาว เพื่อสร้างอาชีพส่งเสริมการกระจายรายได้และลดอัตราการเคลื่อนย้ายแรงงานเข้าสู่เมือง โดยเริ่มกิจกรรมแรกเมื่อวันที่ 16-18 สิงหาคม 2565
ซึ่งสถานเอกอัครราชทูตฯ ร่วมกับคณาจารย์สาขาวิชาประมง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ภาคทฤษฎีเกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในพื้นที่ที่มีดินหรือน้ำใต้ดินเค็มให้แก่ผู้สนใจที่แขวงคำม่วนอีกด้วย

ກິດຈະກໍາຖ່າຍທອດເຕັກໂນໂລຊີການແປຮູບຜະລິດຕະພັນປະມົງ

ລະຫວ່າງວັນທີ 1 – 3 ກັນຍາ 2022 ສະຖານເອກອັກຄະຣາຊະທູດ ແຫ່ງ ຣາຊະອານາຈັກໄທ ປະຈໍາ ສປປ ລາວ ຮ່ວມກັບສູນກາງຊາວໜຸ່ມປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ ແລະ ວິທະຍາໄລເຕັກນິກ-ວິຊາຊີບແຂວງຄໍາມ່ວນ ຈັດກິດຈະກໍາຖ່າຍທອດເຕັກໂນໂລຊີການແປຮູບຜະລິດຕະພັນປະມົງໃຫ້ແກ່ຜູ້ສົນໃຈ ທີ່ແຂວງຄໍາມ່ວນ ໂດຍ ຮສ. ດຣ. ວີຣະເວດ ອຸດໂທ, ຜສ. ດຣ. ວິຣິຍາ ອ່ອນສະອາດ, ຜສ. ດຣ. ເອກະສິດ ອ່ອນສະອາດ, ດຣ. ວະຊິຣາພອນ ບຸນຍາພຸດທິພົງ, ຜສ. ດຣ. ປັນຈະພອນ ທັດພິດຊະຍາງກູນພຣົມໂຊດ ແລະ ດຣ. ຊຸຕິມາ ທອງແກ້ວ ຮ່ວມເປັນວິທະຍາກອນບັນຍາຍ ແລະ ອົບຮົມພາກປະຕິບັດການແປຮູບຜະລິດຕະພັນປະມົງດ້ວຍເຕັັກໂນໂລຊີການເຮັດແຫ້ງ, ການແປຮູບຜະລິດຕະພັນປະມົງດ້ວຍເຕັັກໂນໂລຊີການໝັກ, ສຸຂະລັກສະນະທີ່ດີໃນການຜະລິດອາຫານ ແລະ ການບັນຈຸພັນສໍາລັບຜະລິດຕະພັນປະມົງ.

ໂຄງການດັ່ງກ່າວມີຈຸດປະສົງເພື່ອເຜີຍແຜ່ ແລະ ຕໍ່ຍອດທັກສະອາຊີບໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນລາວໃນພື້ນທີ່ທີ່ປະສົບບັນຫາດິນເຄັມ ແລະ ບໍ່ສາມາດເພາະປູກໃນພື້ນທີ່ໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ແຕ່ເປັນພື້ນທີ່ທີ່ເໝາະສົມຕໍ່ການເພາະລ້ຽງສັດນໍ້າໃນດິນເຄັມ (ນໍ້າກ່ອຍ) ໂດຍເຜີຍແຜ່ຄວາມຮູ້ທີ່ສາມາດຕໍ່ຍອດຈາກການເພາະລ້ຽງສັດນໍ້າຄື: ການແປຮູບຜະລິດຕະພັນປະມົງ ແລະ ເຮັດບັນຈຸພັນທີ່ເໝາະສົມເພື່ອສົ່ງເສີມການສ້າງຜະລິດຕະພັນໃໝ່ໆ ທີ່ມີຮູບແບບ ແລະ ລົດຊາດຕ່າງຈາກເກົ່າ, ເພີ່ມຄວາມຫຼາກຫຼາຍໃຫ້ກັບສິນຄ້າປະມົົງ, ເພີ່ມມູນຄ່າສິນຄ້າ ແລະ ຊ່ວຍໃຫ້ສາມາດບໍລິໂພກຜະລິດຕະພັນໄດ້ສະດວກ ແລະ ງ່າຍຂຶ້ນ ໂດຍຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກິດຈະກໍາສາມາດເກັບຮັກສາຜົນຜະລິດໄວ້ໃຊ້ໃນຄົວເຮືອນໄດ້ເປັນໄລຍະເວລາດົນຂຶ້ນ ແລະ ສາມາດຈໍາໜ່າຍເພື່ອສ້າງລາຍໄດ້ຢ່າງຍືນຍົງ.

ກິດຈະກໍາດັ່ງກ່າວເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງການຮ່ວມມືລະຫວ່າງສະຖານເອກອັກຄະຣາຊະທູດ ແຫ່ງ ຣາຊະອານາຈັກໄທ ແລະ ສູນກາງຊາວໜຸ່ມປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ ແລະ ວິທະຍາໄລເຕັກນິກ-ວິຊາຊີບແຂວງຄໍາມ່ວນ ໃນການສົ່ງເສີມອາຊີບທີ່ເໝາະສົມກັບທີ່ດິນທີ່ສະພາບດິນ ແລະ ນໍ້າໃຕ້ດິນເຄັມ ເຊິ່ງກະຈາຍຢູ່ໃນຫຼາຍແຂວງທົ່ວ

ສປປ ລາວ ເພື່ອສ້າງອາຊີບສົ່ງເສີມການກະຈາຍລາຍໄດ້ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນອັດຕາການເຄື່ອນຍ້າຍແຮງງານເຂົ້າສູ່ເມືອງ ໂດຍເລີ່ມກິດຈະກໍາທໍາອິດເມື່ອວັນທີ 16 – 18 ສິງຫາ 2022 ເຊິ່ງສະຖານເອກອັກຄະຣາຊະທູດຮ່ວມກັບຄະນາຈານສາຂາວິຊາປະມົງ ຄະນະກະເສດສາດ, ມະຫາວິທະຍາໄລອຸບົນຣາຊະທານີ ຈັດກິດຈະກໍາສົ່ງເສີມຄວາມຮູ້ພາກທິດສະດີກ່ຽວກັບການເພາະລ້ຽງສັດນໍ້າໃນພື້ນທີ່ທີ່ມີດິນ ຫຼື ນໍ້າໃຕ້ດິນເຄັມໃຫ້ແກ່ຜູ້ທີ່ສົນໃຈທີ່ແຂວງຄໍາມ່ວນອີກດ້ວຍ.

ประกาศและประชาสัมพันธ์