ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ ที่ 22/2565 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็นลูกจ้างตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ ที่ 22/2565 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็นลูกจ้างตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ

ประกาศและประชาสัมพันธ์