สินค้าเกษตร สินค้าส่งออกหลักของ สปป. ลาว

https://thaibizlaos.com/lao/news/detail.php?cate=news-hilight&id=22568

ประกาศและประชาสัมพันธ์