วีซ่า Non-Immigrant “B”
(คนอยู่ชั่วคราวประเภท B: ทำงาน ติอต่อธุรกิจ หรือประชุม)

 

วีซ่า Non – Immigrant Visa “B” ออกให้กับผู้ที่ประสงค์จะเดินทางไปยังประเทศไทยเพื่อทำงาน ติดต่อธุรกิจ เข้าร่วมการประชุมในประเทศไทย

 

ประเภทของวีซ่า NON-IMMIGRANT “B” และระยะเวลา

 1. แบบเข้าได้ครั้งเดียว (Single-Entry) มีอายุ 3 เดือน นับจากวันที่ยื่นขอวีซ่า และใช้พำนักอยู่ในประเทศไทยได้ไม่เกิน 90 วัน
 2. แบบเข้าได้หลายครั้ง (Multiple-Entry) มีอายุ 1 เดือน นับจากวันที่ยื่นขอวีซ่า และใช้พำนักอยู่ในประเทศไทยได้ครั้งละไม่เกิน 90 วัน ออกให้เฉพาะกรณีติดต่อธุรกิจ

 

เอกสารประกอบการขอวีซ่า

 1. คำร้องขอวีซ่า
 2. รูปถ่าย (ขนาด 5 x 4.5 ซม. จำนวน 2 รูป ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)
 3. หนังสือเดินทาง ที่มีอายุอย่างน้อย 180 วัน พร้อมสำเนา (หน้าข้อมูลตัวบุคคล หน้าตราประทับตรวจคนเข้าเมือง สปป. ลาว และหน้าวีซ่า สปป. ลาว (สำหรับผู้ไม่มีถิ่นพำนักใน สปป. ลาว))
 4. เอกสารทางธุรกิจ
  • การทำงานในประเทศไทย
 • หนังสือจากนายจ้างในประเทศไทยถึงสถานเอกอัครราชทูตฯ ขอความอนุเคราะห์ให้ออกวีซ่าแก่ผู้ร้อง โดยระบุรายละเอียดของการจ้างงาน เช่น ตำแหน่ง เงินเดือน ระยะเวลาของสัญญาจ้างงาน พร้อมด้วยสำเนาบัตรประชาชนของผู้ลงนาม
 • ใบอนุญาตทำงาน หรือหนังสืออนุมัติการขอรับใบอนุญาตทำงานแทนคนต่างด้าว (ตท. 3) จากกรมการจัดหางาน (ผู้ร้องสัญชาติญี่ปุ่นได้รับการยกเว้นตามความตกลง JTEPA)
  หรือ
 • สำเนาเอกสารของบริษัท เช่น 1) รายชื่อผู้ถือหุ้น 2) การจดทะเบียนธุรกิจและทะเบียนธุรกิจ 3) รายละเอียดการดำเนินธุรกิจ 4) รายชื่อลูกจ้างที่เป็นคนต่างด้าว สัญชาติ และเงินเดือน 5) ที่อยู่ของบริษัท 6) ผลประกอบการ แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บริษัท (ภ.ง.ด. 50) แบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.ง.ด. 30) ของปีล่าสุด 7) แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด. 91) และใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ. 20) เอกสารดังกล่าวต้องลงนามรับรองโดยผู้ได้รับมอบอำนาจและประทับตราบริษัท พร้อมแนบสำเนาบัตรประชนของผู้ได้รับมอบอำนาจ
 • หลักฐานวุฒิการศึกษาและประสบการณ์ทำงาน
 • ใบอนุญาตทำงานใบเก่าสำเนาที่รับรองถูกต้อง (จำเป็นสำหรับผู้ร้องที่เคยทำงานในประเทศไทย)
  • ครู/อาจารย์
 • หนังสือจากสถาบัน/โรงเรียนที่ลงนามโดยผู้ได้รับมอบอำนาจและประทับตราสถาบัน/โรงเรียน ถึงสถานเอกอัครราชทูตฯ ขอความอนุเคราะห์ให้ออกวีซ่าแก่ผู้ร้อง พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนของผู้ได้รับมอบอำนาจ พร้อมด้วยสำเนาบัตรประชาชนของผู้ลงนาม
 • หนังสืออนุมัติหรือขอความอนุเคราะห์จากหน่วยงานที่สถาบัน/โรงเรียนสังกัดอยู่ เช่น สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • หนังสือรับรองการจ้างงานจากสถาบัน/โรงเรียน หรือสัญญาการจ้างงาน
 • หนังสือรับรองความประพฤติหรือตรวจสอบประวัติอาชญากรรมที่ออกโดยหน่วยงานของประเทศที่ผู้ร้องมีสัญชาติหรือมีถิ่นพำนัก (ออกให้ไม่เกิน 3 เดือนก่อนวันที่ยื่นขอวีซ่า และควรผ่านการรับรองโดยหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ หรือสถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุล)
 • หลักฐานวุฒิการศึกษาและประสบการณ์ทำงาน
 • สำเนาเอกสารการจดทะเบียนสถาบัน/โรงเรียน (สถาบันการศึกษา/โรงเรียนเอกชน)
 • สำเนาหนังสือแต่งตั้งผู้อำนวยการสถาบัน/โรงเรียน (สถาบันการศึกษา/โรงเรียนเอกชน)
  • นักกีฬาอาชีพ
 • ต้องได้รับการอนุมัติจากกระทรวงการต่างประเทศก่อนยื่นขอวีซ่า
 • หลักฐานการจ้างงานในอดีตในต่างประเทศเป็นภาษาอังกฤษและรับรองโดยกระทรวงการต่างประเทศหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของประเทศที่ผู้ร้องมีถิ่นพำนัก
 • หนังสือรับรองความประพฤติหรือตรวจสอบประวัติอาชญากรรมที่ออกโดยหน่วยงานของประเทศที่ผู้ร้องมีสัญชาติหรือมีถิ่นพำนัก (ออกให้ไม่เกิน 3 เดือนก่อนวันที่ยื่นขอวีซ่า และควรผ่านการรับรองโดยหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ หรือสถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุล)
  • การฝึกงาน
 • หนังสือจากบริษัท/องค์กรในประเทศไทย ถึงสถานเอกอัครราชทูตฯ ขอความอนุเคราะห์ให้ออกวีซ่าแก่ผู้ร้อง โดยระบุรายละเอียดของการฝึกงาน เช่น ระยะเวลา ลักษณะการฝึกงาน ค่าจ้าง (หากมี) พร้อมด้วยสำเนาบัตรประชาชนของผู้ลงนาม
 • สำเนาเอกสารของบริษัท (โปรดดูด้านบน)
 • หากการฝึกงานเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรการศึกษา ให้ยื่นหนังสือจากมหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษาของผู้ร้อง ถึงสถานเอกอัครราชทูตฯ รับรองเงื่อนไขของการฝึกงานและขอความอนุเคราะห์ให้ออกวีซ่าแก่ผู้ร้อง โดยผู้ร้องจะได้วีซ่า Non-Immigrant “ED”
  • ติดต่อธุรกิจ หรือเข้าร่วมการประชุมสัมมนา
   • เอกสารจากบริษัท/องค์กรในประเทศไทย
  • หนังสือเชิญที่ระบุเหตุผลในการเดินทางไปประเทศไทยของผู้ร้อง และระยะเวลาที่จะอยู่ในประเทศไทย พร้อมด้วยสำเนาบัตรประชาชนของผู้ลงนาม
  • เอกสารการจดทะเบียนของบริษัท/องค์กร
   • เอกสารจากนายจ้างปัจจุบันใน สปป. ลาว
  • หนังสือจากนายจ้างปัจจุบันของผู้ร้อง โดยระบุตำแหน่งและเงินเดือนของผู้ร้อง เหตุผลในการเดินทางไปประเทศไทย และระยะเวลาที่จะอยู่ในประเทศไทย
  • เอกสารการจดทะเบียนของบริษัท/องค์กร
  • หากเป็นเจ้าของกิจการ ให้ยื่นเอกสารทางการเงิน และหลักฐานการเป็นเจ้าของธุรกิจ

 

***สำเนาเอกสารของหน่วยงาน/โรงเรียน/สถาบัน/บริษัท ต้องลงนามรับรองโดยผู้ได้รับมอบอำนาจและประทับตราหน่วยงาน/โรงเรียน/สถาบัน/บริษัท

 

***เจ้าหน้าที่กงสุลมีสิทธิ์โดยชอบตามกฎหมายที่จะเรียกเอกสารเพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณาให้วีซ่าตามที่เห็นสมควรและไม่จำเป็นต้องแจ้งล่วงหน้า

ค่าธรรมเนียมวีซ่า (ชำระเป็นเงินสดสกุลเงินบาทเท่านั้น และจะไม่คืนค่าธรรมเนียมทุกกรณี)

 1. แบบเข้าได้ครั้งเดียว (Single-Entry): 2,000 บาท
 2. แบบเข้าได้หลายครั้ง (Multiple-Entry): 5,000 บาท

 

เอกสารต่างประเทศ

เอกสารที่ไม่ใช่ภาษาไทยหรืออังกฤษต้องได้รับการแปลเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ และรับรองโดยหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ หรือสถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุล

 

Applying for a Visa

 

NON-IMMIGRANT “B” VISA
(Conducting business, conference and employment)

 

Non – Immigrant Visa “B” is issued to applicants who wish to enter Thailand for the purpose of conducting business, conference or employment.

 

TYPES OF NON-IMMIGRANT “B” VISA AND VALIDITY

 1. Single-Entry: valid for entering Thailand once within 3 months from the date of application. The period of stay is up to 90 days.
 2. Multiple-Entry (only available for conducting business): valid for entering Thailand multiple times within 1 year from the date of application. The period of stay is up to 90 days for each visit.

 

REQUIRED DOCUMENTS

 1. A completed and signed Visa Application Form
 2. 2 passport-sized photos taken within 6 months
 3. An original and a copy of passport or travel document which is valid for no less than 6 months, including bio data page, immigration stamp to Lao PDR page, and Lao visa page (for applicant with no residence in Lao PDR)
 4. Business-related documents
  • Employment in Thailand
 • A letter from the employer in Thailand, requesting the Royal Thai Embassy to issue appropriate visa for the applicant, indicating details of employment, including position, salary and length of contract. And a copy of Thai ID of the person signing the letter.
 • A work permit or an approval letter from the Department of Employment regarding the “WP3” form submitted on behalf of the applicant by the employer (Japanese nationals are exempted in accordance with JTEPA), OR
 • Copy of corporate documents e.g. 1) List of shareholders 2) Business registration and business license 3) Details of business operations 4) List of foreign employees, nationalities and positions 5) Address of the company 6) Balance sheet, statement of Income Tax and Business Tax (Por Ngor Dor 50 and Por Ngor Dor 30) of the latest year 7) Alien income tax return (Por Ngor Dor 91) and 8) Value-added tax registration (Por Por 20). These documents must be signed by an authorized person and stamped with a company’s seal. A copy of Thai ID of the authorized person must also be submitted.
 • Evidence of the applicant’s professional qualifications and work experience
 • A work permit of the applicant’s previous employment or its certified copy (compulsory for an applicant who had worked in Thailand)
  • Teaching in Thailand
 • A letter from the institution/school signed by an authorized person and stamped with the institution/school’s seal, requesting the Royal Thai Embassy to issue appropriate visa for the applicant. And a copy of Thai ID of the person signing the letter.
 • A letter of approval from the relevant government agency, e.g. the Office of the Private Education Commission or the Office of the Basic Education Commission
 • A letter of acceptance from the institution/school or a signed employment contract
 • A police certificate or a criminal record clearance issued by authorities of the applicant’s country of nationality or residence (issued within three months prior to the date of visa application and should be notarized by an authorized body or a diplomatic or consular mission)
 • Evidence of professional qualifications and work experience
 • A copy of institution/school license or registration (private school/institution)
 • A copy of institution/school appointment of its director (private school/institution)
  • Professional sport player
 • Approval by the Ministry of Foreign Affairs of Thailand is required prior to submitting a visa application.
 • Evidence of previous overseas employment in English and certified by the Ministry of Foreign Affairs of the applicant’s country of residence or relevant authorities
 • A police certificate or a criminal record clearance issued by authorities of the applicant’s country of nationality or residence (issued within three months prior to the date of visa application and should be notarized by an authorized body or a diplomatic or consular mission)
  • Training or internship
 • A letter from the sponsoring company/organization in Thailand, requesting the Royal Thai Embassy to issue appropriate visa for the applicant, indicating details of training or internship, including duration, scope of training/internship and payment (if any). And a copy of Thai ID of the person signing the letter.
 • Copy of corporate documents (See above)
 • If the training or internship is part of an academic curriculum, a letter from the applicant’s university/academic institution confirming the requirement and requesting the Royal Thai Embassy to issue appropriate visa for the applicant. In this case, the applicant will be issued with Non-Immigrant “ED” visa.
  • Conducting business or attending a conference
   • Documents from host company/organization in Thailand
  • An invitation letter, stating the applicant’s purpose of visit and duration of stay in Thailand. And a copy of Thai ID of the person signing the letter.
  • Company/organization’s registration documents
   • Documents from current employer in Laos PDR
  • A letter from the current employer, confirming the applicant’s current position, salary, purpose of visit, and duration of stay in Thailand. And a copy of ID of the person signing the letter.
  • Company/organization’s registration documents
  • In case of a business owner, financial statements and evidence of business ownership

 

***Copies of agency/school/institution/company documents must be signed by an authorized person and stamped with the agency/school/institution/company seal.

 

***Consular officer reserves the right to require additional documents,
or an interview with the applicant, as deemed necessary, without prior notice.

 

VISA FEE (Cash only in Thai Baht and non-refundable)

 1. Single-Entry: 2,000 baht
 2. Multiple-Entry: 5,000 baht

 

FOREIGN DOCUMENTS

Documents in languages other than Thai or English must be translated into either Thai
or English and notarized by an authorized body or a diplomatic/consular mission.

 

HOW TO APPLY FOR A VISA