Nationalities with Additional Requirements and Considerations

          When applying for a visa to enter Thailand, additional requirements and considerations apply to nationals of the following 29 countries:

 1. China*
 2. Bangladesh**
 3. Nepal**
 4. Pakistan**
 5. Sri Lanka**
 6. Egypt**
 7. Iran**
 8. Lebanon**
 9. Palestine**
 10. Yemen**
 11. Algeria**
 12. Central African Republic**
 13. Cameroon**
 14. Republic of the Congo**
 15. Democratic Republic of the Congo (DRC)**
 16. Equatorial Guinea**
 17. Guinea**
 18. Ghana**
 19. Liberia**
 20. Libya**
 21. Sao Tome and Principe**
 22. Sierra Leone**
 23. Somalia**
 24. Sudan**
 25. Nigeria***
 26. North Korea****
 27. Afghanistan****
 28. Iraq****
 29. Syria****

*Chinese nationals intending to stay in Thailand for more than 90 days will be subject to a background check, which takes between 2-4 weeks. Only Chinese nationals with residence in the Lao PDR may apply for a Tourist/Transit Visa to re-enter Thailand.  

 

**Nationals from this group of countries with no residence in the Lao PDR will be subject to a background check, which takes up to 4 weeks.

 

***Only Nigerian nationals with residence in the Lao PDR may apply for a visa from the Royal Thai Embassy, Vientiane. A local background clearance certificate is also required.   

****Only North Korean, Afghan, Iraqi and Syrian nationals with residence in the Lao PDR may apply for a visa form the Royal Thai Embassy, and will be subject to a background check, which takes up to 4 weeks.

For further information please contact the Consular Section of the Royal Thai Embassy, Vientiane at (+856)
21-453-916, (+856) 20 5551 2228 or [email protected]

 

สัญชาติที่มีวิธีการพิจารณาเป็นพิเศษ

          รายชื่อประเทศของผู้มีสัญชาติที่มีวิธีการพิจารณาเป็นพิเศษในการขอวีซ่าเข้าประเทศไทย 29 ประเทศ ดังนี้

 1. จีน*
 2. บังกลาเทศ**
 3. เนปาล**
 4. ปากีสถาน**
 5. ศรีลังกา**
 6. อียิปต์**
 7. อิหร่าน**
 8. เลบานอน**
 9. ปาเลสไตน์**
 10. เยเมน**
 11. แอลจีเรีย**
 12. สาธารณรัฐแอฟริกากลาง**
 13. แคเมอรูน**
 14. สาธารณรัฐคองโก**
 15. สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก (DRC)**
 16. อิเควทอเรียลกินี**
 17. กินี**
 18. กานา**
 19. ไลบีเรีย**
 20. ลิเบีย**
 21. เซาตูเมและปรินซิป**
 22. เซียร์ราลีโอน**
 23. โซมาเลีย**
 24. ซูดาน**
 25. ไนจีเรีย***
 26. เกาหลีเหนือ****
 27. อัฟกานิสถาน****
 28. อิรัก****
 29. ซีเรีย****

*บุคคลสัญชาติจีนที่ประสงค์จะพำนักในประเทศไทยมากกว่า 90 วัน จะต้องผ่านการตรวจสอบประวัติ ซึ่งใช้เวลา 2-4 สัปดาห์ บุคคลสัญชาติจีนที่มีถิ่นพำนักใน สปป. ลาวเท่านั้นที่สามารถยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยว (Tourist)/เดินทางผ่าน (Transit) กับสถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ เพื่อเดินทางเข้าประเทศไทยเป็นครั้งที่ 2

**บุคคลสัญชาติกลุ่มนี้ที่ไม่มีถิ่นพำนักใน สปป. ลาว จะต้องผ่านการตรวจสอบประวัติ ซึ่งใช้เวลาไม่เกิน 4 สัปดาห์

***บุคคลสัญชาติไนจีเรียที่มีถิ่นพำนักใน สปป. ลาว เท่านั้นที่สามารถยื่นขอวีซ่ากับสถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ และต้องใช้หนังสือรับรองความประพฤติจากทางการ สปป. ลาว

****บุคคลสัญชาติเกาหลีเหนือ อัฟกานิสถาน อิรัก และซีเรีย ที่มีถิ่นพำนักใน สปป. ลาวเท่านั้นที่สามารถยื่นขอวีซ่ากับ
สถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ และต้องผ่านการตรวจสอบประวัติ ซึ่งใช้เวลาไม่เกิน 4 สัปดาห์

ติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้จากฝ่ายกงสุล สถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ โทร. (+856) 21-453-916, (+856) 20 5551 2228 หรืออีเมล [email protected]