ข้อตกลงระดับการให้บริการ (Service Level Agreement) งานหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์

กระทรวงการต่างประเทศได้จัดทำข้อตกลงเกี่ยวกับระดับการให้บริการ (Service Level Agreement – SLA) ของงานหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ (การอนุมติคำร้องหนังสือเดินทางในต่างประเทศ) ตามตัวชี้วัดที่ 2 ระดับความสำเร็จของการจัดทำข้อตกลงระดับการให้บริิการ ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จึงขอเรียนประชาสัมพันธ์มา ณ ที่นี้

 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมข้อตกลงระดับการให้บริการ

Announce