ประกาศกงสุล – มาตรการการตรวจคนเข้าเมือง

สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (สตม.) ได้ประกาศใช้มาตรการเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจคนเข้าเมืองที่มีลักษณะการเข้า-ออกติดต่อกันหลายครั้ง (visa runners) เพื่อป้องกันบุคคลต่างด้าวลักลอบทำงานหรือย้ายถิ่นฐานมาในราชอาณาจักรโดยผิดกฎหมาย ปัจจุบัน สตม. จะตรวจสอบคัดกรองบุคคลต่างด้าวที่เดินทางเข้า-ออกราชอาณาจักรในลักษณะดังกล่าวข้างต้น เพื่อให้คำแนะนำในการเข้าเมืองอย่างถูกต้อง ทั้งนี ้ตั้งแต่วันที่ 12 สิงหาคม 2557 เป็นต้นไป หากเจ้าหน้าที่ตรวจพบการกระทำผิดดังกล่าว จะปฏิเสธการเข้าเมืองแก่บุคคลต่างด้าวนั้นทันที

 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมตามประกาศ

Announce