ประกาศกงสุล – การเปลี่ยนแปลงการเก็บค่าธรรมเนียมวีซ่า


ประกาศ

เนื่องจากสถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ ได้เปลี่ยนแปลงวิธีการรับชำระเงินค่าธรรมเนียมวีซ่า จึงขอประกาศให้ทราบว่า ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 เป็นต้นไป ธนาคารกรุงไทย สาขานครหลวงเวียงจันทน์ จะเป็นผู้รับชำระเงินค่าธรรมเนียมวีซ่าโดยตรง ทั้งนี้ธนาคารกรุงไทยฯ จะเปิดช่องรับชำระเงิน ณ ที่ทำการฝ่ายกงสุล เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้มายื่นขอวีซ่า โดยธนาคารกรุงไทยฯ จะเก็บค่าธรรมเนียมธนาคารเพิ่มอีกรายละ 10 บาท นอกเหนือจากค่าธรรมเนียมวีซ่า สำหรับผู้ที่ไม่ประสงค์จะชำระเงินค่าธรรมเนียมธนาคารเพิ่มเติม สามารถไปชำระเงินค่าธรรมเนียมวีซ่าได้ที่ ธนาคารกรุงไทย สาขานครหลวงเวียงจันทน์ ถนนล้านช้าง ภายในวันเดียวกัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบโดยทั่วกัน

Royal Thai Embassy, Vientiane, Lao PDR.
12 กันยายน 2557

Announce