ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ เรื่อง มาตรการในการขึ้นทะเบียนและออกบัตรอนุญาตชั่วคราวสำหรับแรงงานต่างชาติใน สปป. ลาว


Announce