ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ เรื่อง ประกาศวันหยุดของฝ่ายกงสุล สถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์


Announce