รางวัลเสาเสมาธรรมจักร


เมื่อวันที่ 24 – 25 สิงหาคม 2561 นายเกียรติคุณ ชาติประเสริฐ เอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ ได้ให้การต้อนรับนายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ในโอกาสเดินทางเยือน สปป. ลาว เพื่อเป็นประธานในพิธีรับพระราชทานรางวัลเสาเสมาธรรมจักรเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี แด่พระอาจารย์ใหญ่มะหางอน ดำรงบุน ประธานศูนย์กลางองค์การพุทธศาสนาสัมพันธ์ลาว และแก่กรมศาสนาลาว โดยมีนายคะนองลิด สีสมบูน หัวหน้ากรมศาสนา ศูนย์กลางแนวลาวสร้างชาติเป็นผู้แทนกรมฯ รับมอบ ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูตฯ โดยมี ดร. พระมหาพวงประเสริฐ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ วัดองค์ตื้อวรมหาวิหาร รศ.ดร. สมอก กิ่งสะดา รองประธานศูนย์กลางแนวลาวสร้างชาติ ข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ ทีมประเทศไทย และกระทรวงวัฒนธรรมเข้าร่วม ในโอกาสนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมและคณะได้เข้าพบศาสตราจารย์ ดร. บ่อแสงคำ วงดาลา รัฐมนตรีกระทรวงแถลงข่าว วัฒนธรรม และท่องเที่ยวแห่ง สปป. ลาว เพื่อหารือเกี่ยวกับความร่วมมือด้านวัฒนธรรมและศาสนา ณ กระทรวงแถลงข่าวฯ ด้วย

  
รางวัลเสาเสมาธรรมจักรเป็นรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีที่ถวาย/มอบแด่พระสงฆ์ บุคคล และหน่วยงานที่ทำคุณประโยชน์ต่อพุทธศาสนา เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติ และประกาศเกียรติคุณให้เป็นที่ประจักษ์ในสังคม

News and Activities