งานแถลงข่าวพิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจำปี พ.ศ. 2561


เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2561 รองศาสตราจารย์ ดร. ทัศนา บุญทอง รองประธานกรรมการและเลขาธิการมูลนิธิรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในพระบรมราชูปภัมภ์  เป็นประธานการแถลงข่าวพิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจำปี พ.ศ. 2561 ณ โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล กรุงเทพฯ โดยมีนางสาวบุษฎี สันติพิทักษ์ อธิบดีกรมสารนิเทศ ในฐานะกรรมการมูลนิธิฯ นางณัฐญา เบี้ยวไข่มุข ผู้อำนวยการใหญ่ ฝ่ายบริหารและวางแผนการเดินทางบุคคลสำคัญ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) นายธิติพร จุติมานนท์ ผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์ ช่อง 9 MCOT HD และนางสาวกาญจน์ พันธุหงส์ ผู้อำนวยการแผนกประชาสัมพันธ์ โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล กรุงเทพฯ ร่วมด้วย

ผู้ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจำปี พ.ศ. 2561 ได้แก่ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.อฟาฟ อิบราฮิม เมลิส (Professor Emeritus Dr. Afaf I. MELEIS) จากสหรัฐอเมริกา โดยผลงานด้านการพยาบาลของผู้ได้รับพระราชทานรางวัลฯ มีความโดดเด่นและเป็นที่ประจักษ์ในระดับนานาชาติ เป็นผู้นำทางการพยาบาลระดับโลกด้านการศึกษาพยาบาล การพัฒนาศาสตร์ทางการพยาบาล และงานวิจัยที่ก่อให้เกิดการพัฒนาการปฏิบัติการพยาบาล และการกำหนดนโยบายที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ โดยเฉพาะการดูแลสุขภาพของสตรี ตลอดจนการรณรงค์เรื่องการส่งเสริมสิทธิความเท่าเทียมในสังคม เพื่อให้สตรีได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.อฟาฟ อิบราฮิม เมลิส เป็นผู้ปรับปรุงคุณภาพการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาพยาบาลศาสตร์ โดยได้ริเริ่มการวางรูปแบบและโครงสร้างของหลักสูตรที่มุ่งเน้นศาสตร์ทางการพยาบาล และผลักดันให้เกิดหลักสูตรปริญญาเอก สาขาพยาบาลศาสตร์ ที่เรียกว่า Doctor of Nursing Science ซึ่งหลักสูตรนี้ มุ่งสร้างองค์ความรู้เพื่อแก้ปัญหางานบริการในวิชาชีพ และกลายเป็นหลักสูตรต้นแบบของการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาพยาบาลศาสตร์ทั่วโลก และต่อมาได้มีบทบาทสำคัญอีกครั้งหนึ่ง ในการผลักดันให้การศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาพยาบาลศาสตร์ มุ่งเน้นการสร้างองค์ความรู้ใหม่ คือ หลักสูตร Doctor of Philosophy ซึ่งทำให้การศึกษาระดับปริญญาเอกมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น จึงได้รับการยอมรับว่า เป็นผู้มีส่วนสำคัญในการกำหนดนโยบายการจัดการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาพยาบาลศาสตร์ ของสหรัฐอเมริกา อีกทั้งยังเป็นที่ปรึกษาในการพัฒนาหลักสูตร และพัฒนาคณาจารย์ให้กับคณะพยาบาลศาสตร์ในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก อาทิ ออสเตรเลีย สวีเดน บราซิล และประเทศในภูมิภาคตะวันออกกลาง

นอกจากนี้ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.อฟาฟ อิบราฮิม เมลิส ได้รับเชิญมาเป็นผู้วิพากษ์หลักสูตรระดับปริญญาเอก สาขาพยาบาลศาสตร์ ของประเทศไทย ภายใต้โครงการร่วมระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และได้พัฒนาคณาจารย์ในหลักสูตร ทำให้การริเริ่มหลักสูตรระดับปริญญาเอก สาขาพยาบาลศาสตร์ของประเทศไทย เป็นไปอย่างมีคุณภาพ

อนึ่ง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี องค์ประธานมูลนิธิฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจำปี พ.ศ. 2561 ในวันพุธที่ 17 ตุลาคม 2561 เวลา 16.00 น. ณ พระที่นั่งมูลสถานบรมอาสน์ ในพระบรมมหาราชวัง

News and Activities