ประกาศสถานเอกอัครราชทูตฯ ที่ 17/2562 ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 เรื่อง การจำหน่ายรภยนต์ส่วนกลาง


ประกาศสถานเอกอัครราชทูตฯ ที่ 17/2562 ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 เรื่อง การจำหน่ายรถยนต์ส่วนกลางสถานเอกอัครราชทูตฯ มีความประสงค์จะขยายเวลากำหนดการเปิดประมูลการจำหน่ายรถยนต์ส่วนกลางจำนวน 1 คัน โดยจะดำเนินการขายทอดตลาดด้วยการประมูลเป็นลายลัษณ์อักษร

Announce