ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ ฉบับที่ 12/2563 เรื่อง การขออนุญาตอยู่ต่อของคนต่างประเทศใน สปป. ลาว ในระยะการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19


ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ ฉบับที่ 12/2563 เรื่อง การขออนุญาตอยู่ต่อของคนต่างประเทศใน สปป. ลาว ในระยะการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19

Announce