ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ ที่ 19/2563 เรื่อง รัฐบาล สปป.ลาว ขยายเวลาบังคับใช้มาตรการสกัดกั้น ป้องกันการระบาด ควบคุม และเตรียมความพร้อมรอบด้านเพื่อต้านโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019


ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ ที่ 19/2563 เรื่อง รัฐบาล สปป.ลาว ขยายเวลาบังคับใช้มาตรการสกัดกั้น ป้องกันการระบาด ควบคุม และเตรียมความพร้อมรอบด้านเพื่อต้านโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

Announce