ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ ที่ 16/2563 เรื่อง การชะลอการเดินทางกลับประเทศไทย ระหว่างวันที่ 2 – 15 เมษายน 2563


ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ ที่ 16/2563 เรื่อง การชะลอการเดินทางกลับประเทศไทย ระหว่างวันที่ 2 – 15 เมษายน 2563

Announce