ประกาศ สถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ ที่ 24/2563 เรื่อง การผ่อนผันมาตรการป้องกัน ควบคุม สกัดกั้น และแก้ไขการระบาดของโรคติดเชื้อโควิด 19 ระหว่างวันที่ 18 พฤษภาคม – มิถุนายน 2563


ประกาศ สถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ ที่ 24/2563 เรื่อง การผ่อนผันมาตรการป้องกัน ควบคุม สกัดกั้น และแก้ไขการระบาดของโรคติดเชื้อโควิด 19 ระหว่างวันที่ 18 พฤษภาคม – มิถุนายน 2563

Announce