ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ ที่ 21/2563 เรื่อง มาตรการป้องกัน ควบคุม และแก้ไขการระบาดของโรคโควิด 19 ระหว่าง 4-17 พฤษภาคม 2563


ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ ที่ 21/2563 เรื่อง มาตรการป้องกัน ควบคุม และแก้ไขการระบาดของโรคโควิด 19 ระหว่าง 4-17 พฤษภาคม 2563

Announce