สถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ ขอเชิญชวนบุคคล ชุมชน องค์กร หน่วยงาน สถาบันการศึกษา หรือประเทศที่มีผลงานและกิจกรรมในการส่งเสริมความตระหนักรู้ของทรัพยากรดิน ส่งผลงานเข้าประกวดชิงรางวัลวันดินโลก หรือ King Bhumibol World Soil Day Award ประจำปี 2563


สถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ ขอเชิญชวนบุคคล ชุมชน องค์กร หน่วยงาน สถาบันการศึกษา หรือประเทศที่มีผลงานและกิจกรรมในการส่งเสริมความตระหนักรู้ของทรัพยากรดิน ส่งผลงานเข้าประกวดชิงรางวัลวันดินโลก หรือ King Bhumibol World Soil Day Award ประจำปี 2563

รางวัล King Bhumibol World Soil Day Award จัดขึ้นด้วยความร่วมมือของไทยและองค์การ FAO เมื่อปี 2561 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและเพื่อถวายสดุดีพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงศึกษาค้นคว้าวิธีการจัดการทรัพยากรดินอย่างยั่งยืน โดยการมอบรางวัลดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้คนทั่วโลกจัดกิจกรรมวันดินโลก และเป็นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและจิตสำนืกในการรักษาทรัพยากรดิน ทั้งนี้ การมอบรางวัลวันดินโลกจะเกิดขึ้นในวันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปีที่ประเทศไทย

โดยกิจกรรมที่จะส่งเข้าชิงรางวัล ต้องเป็นกิจกรรมวันดินโลกที่มีเนื้อหาสอดคล้องกับหัวข้อหลักของวันดินโลกที่องค์การ FAO กำหนดของปีที่ผ่านมา (หัวข้อหลักวันดินโลกของปี 2562 คือ “Stop Soil Erosion, Save the Future”)

ผู้สนใจสามารถกรอกแบบฟอร์มใบสมัคร พร้อมส่งรายละเอียดกิจกรรม รูปถ่าย วีดิทัศน์ หรือเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องทางอีเมล์ [email protected] ภายในวันที่ 30 กันยายน 2563 ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการสมัครและศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.fao.org/world-soil-day/world-soil-day-award/en

Announce