ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ ที่ 30/2563 เรื่อง สปป. ลาวประกาศมาตรการป้องกัน ควบคุม สกัดกั้น และแก้ไขการระบาดของโรคโควิด 19 ระหว่างวันที่ 1 – 30 กันยายน 2563


ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ ที่ 30/2563 เรื่อง สปป. ลาวประกาศมาตรการป้องกัน ควบคุม สกัดกั้น และแก้ไขการระบาดของโรคโควิด 19 ระหว่างวันที่ 1 – 30 กันยายน 2563

Announce