ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ ที่ 32/2563 เรื่อง สปป. ลาวประกาศมาตรการผ่อนปรนการจำกัดบริเวณสำหรับผู้ที่เดินทางมาจากประเทศที่ไม่มีการระบาดของโรคโควิด 19 ในชุมชน


ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ ที่ 32/2563
เรื่อง สปป. ลาวประกาศมาตรการผ่อนปรนการจำกัดบริเวณสำหรับผู้ที่เดินทางมาจากประเทศที่ไม่มีการระบาดของโรคโควิด 19 ในชุมชน

Announce