วันหยุดราชการสถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ ปี 2563 (ปรับ ณ วันที่ 7 ตุลาคม 2563) Royal Thai Embassy, Vientiane’s Official Holidays 2020 (updated as of 7 October 2020)


วันหยุดราชการสถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ ปี 2562 (ปรับ ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2562)
Royal Thai Embassy, Vientiane’s Official Holidays 2020 (updated as of 7 October 2020)

Announce