ประกาศผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างการจ้างเหมาบริษัทดูแลระบบจองคิวและการตรวจลงตราออนไลน์


ประกาศผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง สถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์                  
ปีงบประมาณ 2564 สถานะ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563   

Announce