ประกาศผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างเพื่อจัดจ้างเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลธุรกิจไทยในลาว


ประกาศผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง สถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์                     
ปีงบประมาณ 2564 สถานะ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563

Announce