ประกาศผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง การเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร


ประกาศผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง สถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์                    
ปีงบประมาณ 2564 สถานะ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563

Announce