ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ ที่ 33/2563 ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง สปป.ลาวประกาศคงมาตรการผ่อนปรน มาตรการป้องกัน ควบคุม สกัดกั้น และแก้ไขการระบาดของโรคโควิด 19 ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน – 31 ธันวาคม 2563


ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ ที่ 33/2563 ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง สปป.ลาวประกาศคงมาตรการผ่อนปรน มาตรการป้องกัน ควบคุม สกัดกั้น และแก้ไขการระบาดของโรคโควิด 19 ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน – 31 ธันวาคม 2563

Announce