ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ ที่ 38/2563 เรื่อง สปป. ลาว ประกาศคงมาตรการผ่อนปรน มาตรการป้องกัน ควบคุม สกัดกั้น และแก้ไขการระบาดของโรคโควิด 19 ระหว่างวันที่ 23 ธันวาคม 2563 – 31 มกราคม 2564


ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ ที่ 38/2563 เรื่อง สปป. ลาว ประกาศคงมาตรการผ่อนปรน มาตรการป้องกัน ควบคุม สกัดกั้น และแก้ไขการระบาดของโรคโควิด 19 ระหว่างวันที่ 23 ธันวาคม 2563 – 31 มกราคม 2564

Announce