งานเลี้ยงรับรอง เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 และงานเลี้ยงรับรองเนื่องในโอกาสการครบรอบ 70 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย – สปป. ลาว


สถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ จัดงานเลี้ยงรับรอง เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563
และงานเลี้ยงรับรองเนื่องในโอกาสการครบรอบ 70 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย – สปป. ลาว

เมื่อค่ำวันที่ 4 ธันวาคม 2563 สถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ ได้จัดงานเลี้ยงรับรองเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 และงานเลี้ยงรับรองเนื่องในโอกาสครบรอบ 70 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย – สปป. ลาว โดยได้รับเกียรติจากนายสะเหลิมไซ กมมะสิด รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
การต่างประเทศแห่ง สปป. ลาว เป็นแขกเกียรติยศของ สปป. ลาว ร่วมด้วยผู้แทนระดับสูงของฝ่ายลาว ได้แก่ รศ. ดร. บุนกอง สีหาวง รัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขแห่ง สปป. ลาว นายเหียม พมมะจัน ประธานสมาคมลาว – ไทยเพื่อมิตรภาพ ดร. กิแก้ว จันทะบูลี รองรัฐมนตรีกระทรวงแผนการและการลงทุน และนางสิลิกิด บุบผา รองประธานศูนย์กลางสหพันธ์แม่หญิงลาว นอกจากนั้น ยังมีผู้แทนจากภาคส่วนต่าง ๆ ของไทย และ สปป. ลาว คณะทูตานุทูตและผู้แทนองค์การระหว่างประเทศเข้าร่วมงานราว 450 คน

ในโอกาสดังกล่าว นางสาวอุรวดี ศรีภิรมย์ อุปทูตฯ สถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ ได้กล่าวสุนทรพจน์ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ และความสัมพันธ์อันใกล้ชิดยาวนานระหว่างไทยและสปป. ลาว ที่จะครบรอบ 70 ปี ในวันที่ 19 ธันวาคมนี้ การเสด็จพระราชดำเนินเยือน สปป. ลาว ของพระบรมวงศานุวงศ์ โดยเฉพาะการเสด็จพระราชดำเนินเยือน สปป. ลาว ครั้งประวัติศาสตร์ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ 8 – 9 เมษายน 2537 (ค.ศ.1994)โดยทรงเป็นประธานร่วมกับ ฯพณฯ หนูฮัก พูมสะหวัน ประธานประเทศแห่ง สปป. ลาวในขณะนั้น โดยมี ฯพณฯ คำไต สีพันดอน นายกรัฐมนตรีแห่ง สปป. ลาว ในขณะนั้น เข้าร่วมด้วย ในพิธีเปิดสะพานมิตรภาพไทย – ลาว แห่งแรก (หนองคาย – เวียงจันทน์) และพิธีเปิดศูนย์พัฒนาและบริการด้านการเกษตรห้วยซอน – ห้วยซั้ว (หลัก 22) อันเป็นโครงการพระราชดำริแห่งแรกใน สปป. ลาว ตามคำกราบบังคมทูลขอพระราชทานของ ฯพณฯ ไกสอน พมวิหาน ประธานประเทศแห่ง สปป. ลาว คนก่อนหน้า

อุปทูตฯ ได้กล่าวถึงความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างไทยกับ สปป. ลาว ที่พิเศษยิ่งกว่าการเป็นประเทศเพื่อนบ้าน แต่เหมือนดั่งญาติมิตร จากการมีวัฒนธรรม ประเพณี และภาษาที่คล้ายคลึงกัน และประชาชนผูกพันกันปัจจุบันมีสะพานมิตรภาพไทย-ลาวแล้ว 4 แห่ง ซึ่งช่วยอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน และส่งเสริมผลประโยชน์ร่วมทางเศรษฐกิจ และในปีหน้า จะมีพิธีวางศิลาฤกษ์สะพานมิตรภาพแห่งที่ 5 (บึงกาฬ-บอลิคำไซ) ด้วย ชาวไทยและชาวลาวต่างมีความปรารถนาดีต่อกัน เอื้อเฟื้อ และห่วงใยกัน ดังจะเห็นได้จากเมื่อเกิดอุทกภัยที่แขวงอัตตะปือ และรัฐบาลทั้งสองประเทศได้ประกาศ “หุ้นส่วนยุทธศาสตร์เพื่อความเจริญเติบโตและการพัฒนาอย่างยั่งยืน” เมื่อปี 2561 (2018) ซึ่งเป็นเจตนารมณ์ร่วมกันในการส่งเสริมความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน ตลอดจนพัฒนาประเทศให้ก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืน โดยรัฐบาลไทยมีความพร้อมที่จะสานต่อและขยายความร่วมมือในสาขาที่ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งชื่นชมและเชื่อมั่นต่อมาตรการป้องกันและสะกัดกั้นโรคโควิด 19 ของลาว พร้อมส่งเสริมความร่วมมือทางการแพทย์และสาธารณสุขกับ สปป. ลาว เพื่อป้องกันการระบาดของโรคโควิด 19 และสนับสนุนซึ่งกันและกันในการฟื้นฟูเศรษฐกิจจากผลกระทบจากวิกฤตดังกล่าวตามที่รัฐมนตรีต่างประเทศของทั้งสองประเทศได้หารือร่วมกันทางไกล

นายสะเหลิมไซ กมมะสิด รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศแห่ง สปป. ลาว ได้กล่าวสุนทรพจน์ โดยแสดงความยินดีในนามรัฐบาลลาวและประชาชนชาวลาว ในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ และครบรอบ 70 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย – สปป. ลาว และกล่าวถึงความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดและแน่นแฟ้นระหว่าง สปป. ลาวและไทยในทุกมิติ ทั้งความร่วมมือด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สาธารณสุข เกษตรกรรม การพัฒนาโครงการพื้นฐานที่ส่งเสริมการเป็นศูนย์กลางความเชื่อมโยงและเชื่อมต่อระเบียงเศรษฐกิจในอนุภูมิภาค โดยปัจจุบันมีสะพานมิตรภาพ 4 แห่ง และอยู่ระหว่างการสร้างแห่งต่อไป รวมทั้งการสร้างความเชื่อมโยงระหว่างรถไฟลาว-จีนและลาว-ไทย ซึ่งจะช่วยให้บรรลุการเป็นศูนย์กลางความเชื่อมโยงในอนุภูมิภาคของทั้งสองประเทศ รวมทั้งยังมีการค้าการลงทุนระหว่างกันที่เพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ ทั้งสองประเทศยังช่วยเหลือเกื้อกูลกันทั้งในยามที่มีภัยพิบัติและการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ทั้งนี้ สำหรับการครบรอบ 70 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ไทย – สปป. ลาว ทั้งสองประเทศจะเฉลิมฉลองวาระอันสำคัญยิ่งนี้ร่วมกันระหว่างวันที่ 19 ธันวาคม 2563 (ค.ศ. 2020) – 19 ธันวาคม 2564 (ค.ศ. 2021)

ในโอกาสนี้ อุปทูตฯ ได้เชิญชวนดื่มอวยพรแด่นายบุนยัง วอละจิด ประธานประเทศ และถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รวมทั้งเพื่อมิตรภาพและความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นยืนยาวระหว่างไทยกับ สปป. ลาว
นอกจากนี้ ในปี 2563-2564 เป็นโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ 70 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย – สปป. ลาว อุปทูตฯ และรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศแห่ง สปป. ลาว ได้ร่วมกันลั่นฆ้องชัย จำนวน 9 ครั้งเพื่อเปิดตัวตราสัญลักษณ์และเริ่มต้นการเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ 70 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย – สปป. ลาว ตราสัญลักษณ์ดังกล่าว ด้านซ้ายมือเป็นภาพพระธาตุศรีสองรักที่ อ.ด่านซ้าย จ.เลย สร้างโดยสมเด็จพระมหาจักรพรรดิแห่งกรุงศรีอยุธยาร่วมกับพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช แห่งอาณาจักรล้านช้าง เพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งมิตรไมตรี ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียว และเคารพซึ่งกันและกัน ระหว่างทั้งสองราชอาณาจักร ส่วนด้านขวามือเป็นภาพพระธาตุหลวงสีทองที่นครหลวงเวียงจันทน์ ซึ่งเป็นพระธาตุที่สำคัญและเป็นที่เคารพสักการะของ สปป.ลาว รวมทั้งเป็นที่เคารพของชาวไทย ถัดลงมาคือภาพธงชาติไทยและลาวคู่กัน และดอกราชพฤกษ์และดอกจำปาลาว ซึ่งเป็นดอกไม้ประจำชาติของทั้งสองประเทศ

ภายในงานเลี้ยงรับรองได้มีการแสดงจากวิทยาลัยศิลปศึกษา สปป. ลาว ในโอกาสพิเศษเฉลิมฉลองครบรอบ 70 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย – สปป. ลาว รวมทั้งการขับร้องและบรรเลงบทเพลงพระราชนิพนธ์ เพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพด้านดนตรีของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ตลอดจนเพลงร่วมสมัย โดยวง The Jazz Brothers รวมทั้งยังมีการสาธิตการทำอาหารไทยและการออกร้านเพื่อประชาสัมพันธ์อาหารและสินค้าไทยในงานโดยการสนับสนุนของภาคเอกชนไทยใน สปป. ลาว อย่างสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน

ສະຖານເອກອັກຄະຣາຊະທູດໄທ ປະຈຳ ສປປ ລາວ ຈັດງານລ້ຽງຮັບຮອງ ເນື່ອງໃນວັນຄ້າຍວັນພະບໍຣົມຣາດຊະສົມພົບພະບາດສົມເດັດພະບໍຣົມຊະນະກາທິເບດ ມະຫາພູມິພົນອະດຸນຍະເດດມະຫາຣາດ ບໍຣົມມະນາດບໍພິດ, ວັນຊາດ ແລະ ວັນພໍ່ແຫ່ງຊາດ 5 ທັນວາ 2020
ແລະ ງານລ້ຽງຮັບຮອງເນື່ອງໃນໂອກາດການຄົບຮອບ 70 ປີ ການສ້າງຕັ້ງສາຍພົວພັນທາງການທູດໄທ – ສປປ ລາວ

ໃນຕອນຄໍ່າຂອງວັນທີ 4 ທັນວາ 2020, ສະຖານເອກອັກຄະຣາຊະທູດໄທ ປະຈຳ ສປປ ລາວ ໄດ້ຈັດງານລ້ຽງຮັບຮອງເນື່ອງໃນວັນຄ້າຍວັນພະບໍຣົມຣາດຊະສົມພົບຂອງພະບາດສົມເດັດພະບໍຣົມຊະນະກາທິເບດ ມະຫາພູມິພົນອະດຸນຍະເດດມະຫາຣາດ ບໍຣົມມະນາດບໍພິດ ວັນຊາດ ແລະ ວັນພໍ່ແຫ່ງຊາດ 5 ທັນວາ 2020 ແລະ ງານລ້ຽງຮັບຮອງເນື່ອງໃນໂອກາດການຄົບຮອບ 70 ປີ ການສ້າງຕັ້ງສາຍພົວພັນທາງການທູດໄທ – ສປປ ລາວ. ໂດຍໄດ້ຮັບກຽດຈາກທ່ານ ສະເຫຼີມໄຊ ກົມມະສິດ ລັດຖະມົນຕີການກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ, ເປັນແຂກກຽດຕິຍົດຂອງ ສປປ ລາວ, ພ້ອມດ້ວຍຜູ້ຕາງໜ້າລະດັບສູງຂອງຝ່າຍລາວ ໄດ້ແກ່: ທ່ານ ຮສ.ດຣ. ບຸນກອງ ສີຫາວົງ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ, ທ່ານ ຫຽມ ພົມມະຈັນ ປະທານສະມາຄົມມິດຕະພາບລາວ – ໄທ ເພື່ອມິດຕະພາບ ທ່ານ ປອ. ກິແກ້ວ ຈັນທະບູລີ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ທ່ານນາງ ສິລິກິດ ບຸບຜາ ຮອງປະທານສູນກາງສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ, ນອກຈາກນັ້ນ, ຍັງມີຜູ້ຕາງໜ້າຈາກພາກສ່ວນຕ່າງໆ ຂອງໄທ ແລະ ສປປ ລາວ, ຄະນະທູຕານຸທູດ ແລະ ຜູ້ຕາງໜ້າອົງການລະຫວ່າງປະເທດ ເຂົ້າຮ່ວມງານປະມານ 450 ຄົນ.

ໃນໂອກາດດັ່ງກ່າວ, ທ່ານນາງ ອຸຣະວະດີ ສີພິຣົມ ອຸປະທູດ ສະຖານເອກອັກຄະຣາຊະທູດໄທ ປະຈຳ ສປປ ລາວ ໄດ້ກ່າວສູນທອນພົດ ນ້ອມລຳລຶກໃນພະມະຫາກະຣຸນາທິຄຸນຂອງສະຖາບັນພະມະຫາກະສັດ ແລະ
ສາຍພົວພັນອັນໃກ້ຊິດຍາວນານລະຫວ່າງໄທ ແລະ ສປປ ລາວ ທີ່ຈະຄົບຮອບ 70 ປີ ໃນວັນທີ 19 ທັນວານີ້. ການສະເດັດພະຣາດຊະດຳເນີນຢ້ຽມຢາມ ສປປ ລາວ ຂອງພະບໍຣົມວົງສານຸວົງ ໂດຍສະເພາະການສະເດັດພະຣາດຊະດຳເນີນຢ້ຽມຢາມ ສປປ ລາວ ຄັ້ງປະຫວັດສາດຂອງພະບາດສົມເດັດພະບໍຣົມຊະນະກາທິເບດ ມະຫາພູມິພົນອະດຸນຍະເດດມະຫາຣາດ ບໍຣົມມະນາດບໍພິດ ສົມເດັດພະນາງເຈົ້າສິຣິກິດ ພະບໍຣົມຣາຊິນີນາດ ພະບໍຣົມມະຣາດຊະຊົນນະນີພັນປີຫຼວງ ແລະ ສົມເດັດພະກະນິດຖາທິຣາດເຈົ້າ ກົມສົມເດັດພະເທບພະຣັດຣາດສຸດາ ສະຫຍາມບໍຣົມມະຣາດຊະກຸມາຣີ ເມື່ອວັນທີ 8 – 9 ເມສາ 1994, ໂດຍຊົງເປັນປະທານຮ່ວມກັບພະນະທ່ານ ໜູຮັກ ພູມສະຫວັນ ປະທານປະເທດ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ. ໃນຂະນະນັ້ນ, ໂດຍມີພະນະທ່ານ ຄຳໄຕ ສີພັນດອນ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໃນຂະນະນັ້ນເຂົ້າຮ່ວມດ້ວຍ. ໃນພິທີເປີດຂົວມິດຕະພາບໄທ – ລາວ ແຫ່ງທຳອິດ (ໜອງຄາຍ – ວຽງຈັນ) ແລະພິທີເປີດສູນພັດທະນາ ແລະ ບໍລິການດ້ານການກະເສດຫ້ວຍຊອນ – ຫ້ວຍຊົ້ວ (ຫຼັກ 22) ອັນເປັນໂຄງການພະຣາດຊະດຳຣິແຫ່ງທຳອິດໃນ ສປປ ລາວ ຕາມຄຳຂາບບັງຄົມທູນຂໍພະຣາດຊະທານຂອງພະນະທ່ານ ໄກສອນ ພົມວິຫານ ປະທານປະເທດຫ່ງ ສປປ ລາວ ຄົນກ່ອນໜ້າ.

ອຸປະທູດ, ຍັງໄດ້ກ່າວເຖິງສາຍພົວພັນອັນແໜ້ນແຟ້ນລະຫວ່າງໄທ ກັບ ສປປ ລາວ ທີ່ພິເສດຍິ່ງກວ່າການເປັນປະເທດເພື່ອນບ້ານ ແຕ່ເໝືອນດັ່ງຍາດມິດ ຈາກການມີວັດທະນະທຳ, ປະເພນີ, ພາສາທີ່ຄ້າຍຄືກັນ ແລະ ປະຊາຊົນຜູກພັນກັນ. ປັດຈຸບັນ, ມີຂົວມິດຕະພາບໄທ – ລາວ ແລ້ວ 4 ແຫ່ງ. ຊຶ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກແກ່ປະຊາຊົນ ແລະ ສົ່ງເສີມຜົນປະໂຫຍດຮ່ວມທາງເສດຖະກິດ ແລະ ໃນປີໜ້າ ຈະມີພິທີວາງສີລາລຶກຂົວມິດຕະພາບແຫ່ງທີ 5 (ບຶງການ-ບໍລິຄຳໄຊ) ດ້ວຍ. ຊາວໄທ ແລະ ຊາວລາວ ຕ່າງມີຄວາມປາຖະໜາດີຕໍ່ກັນ, ເອື້້ອເຟື້ອ ແລະ ຫ່ວງໃຍກັນ. ຊຶ່ງຈະເຫັນໄດ້ຈາກເມື່ອເກີດອຸທົກກະໄພທີ່ແຂວງອັດຕະປື ແລະ ລັດຖະບານທັງສອງປະເທດໄດ້ປະກາດ. “ຄູ່ຮ່ວມຍຸດທະສາດ ເພື່ອການເຕີບໂຕ ແລະ ການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ” ເມື່ອປີ 2018 ເຊິ່ງແມ່ນຄວາມຕັ້ງໃຈຮ່ວມກັນໃນການສົ່ງເສີມຄວາມເປັນຢູ່ ແລະ ຄຸນນະພາບຊີວິດທີ່ດີຂອງປະຊາຊົນ. ພ້ອມທັງພັດທະນາປະເທດໃຫ້ກ້າວໄປຂ້າງໜ້າຢ່າງຍືນຍົງ ໂດຍລັດຖະບານແຫ່ງຣາຊະອານາຈັກໄທ ມີຄວາມກຽມພ້ອມທີ່ຈະສືບຕໍ່ ແລະ ຂະຫຍາຍການຮ່ວມມືໃນສາຂາທີ່ໄດ້ດຳເນີນການມາຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ. ລວມທັງ, ຊົມເຊີຍ ແລະ ເຊື່ອໝັ້ນຕໍ່ມາດຕະການປ້ອງກັນ ແລະ ສະກັດກັ້ນພະຍາດໂຄວິດ 19 ຂອງລາວ. ພ້ອມສົ່ງເສີມການຮ່ວມມືທາງການແພດ ແລະ ສາທາລະນະສຸກກັບ ສປປ ລາວ. ເພື່ອປ້ອງກັນການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ 19 ແລະ ສະໜັບສະໜູນເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ ໃນການຟື້ນຟູເສດຖະກິດຈາກຜົນກະທົບຈາກວິກິດດັ່ງກ່າວ ຕາມທີ່ລັດຖະມົນຕີຕ່າງປະເທດຂອງທັງສອງປະເທດ ໄດ້ປຶກສາຫາລືຮ່ວມກັນທາງໄກ.

ທ່ານ ສະເຫຼີມໄຊ ກົມມະສິດ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໄດ້ກ່າວສູນທອນພົດ ໂດຍສະແດງຄວາມຍິນດີໃນນມລັດຖະບານລາວ ແລະ ປະຊາຊົນຊາວລາວ ໃນໂອກາດວັນຄ້າຍວັນພະບໍຣົມຣາດຊະສົມພົບຂອງພະບາດສົມເດັດພະບໍຣົມຊະນະກາທິເບດ ມະຫາພູມິພົນອະດຸນຍະເດດມະຫາຣາດ ບໍຣົມມະນາດບໍພິດ ວັນຊາດ ແລະ ວັນພໍ່ແຫ່ງຊາດ 5 ທັນວາ 2020 ແລະ ງານລ້ຽງຮັບຮອງເນື່ອງໃນໂອກາດການຄົບຮອບ 70 ປີ ການສ້າງຕັ້ງສາຍພົວພັນທາງການທູດໄທ – ສປປ ລາວ. ແລະ ກ່າວເຖິງສາຍພົວພັນທີ່ໃກ້ຊິດ ແລະ ແໜ້ນແຟ້ນ ລະຫວ່າງ ສປປ ລາວ ແລະ ໄທ ໃນທຸກດ້ານ. ທັງຄວາມຮ່ວມມືດ້ານການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ, ສາທາລະນະສຸກ ແລະ ກະສິກຳ, ການພັດທະນາໂຄງລ່າງພື້ນຖານ ທີ່ສົ່ງເສີມການເປັນສູນກາງການເຊື່ອມໂຍງ ແລະ ຂົວເຊື່ອມຕໍ່ດ້ານເສດຖະກິດໃນອານຸພາກພື້ນ, ໂດຍປັດຈຸບັນ, ມີຂົວມິດຕະພາບ 4 ແຫ່ງ ແລະ ຢູ່ລະຫວ່າງການກໍ່ສ້າງແຫ່ງຕໍ່ໄປ. ລວມທັງ, ການສ້າງການເຊື່ອມໂຍງລະຫວ່າງລົດໄຟລາວ-ຈີນ ແລະ ລາວ-ໄທ ຊຶ່ງຈະຊ່ວຍບັນລຸການເປັນສູນກາງການເຊື່ອມໂຍງໃນອານຸພາກພື້ນຂອງທັງສອງປະເທດ. ລວມເຖິງ, ຍັງມີການຄ້າ, ການລົງທຶນລະຫວ່າງກັນທີ່ເພີ່ມຫຼາຍຂຶ້ນ. ນອກຈາກນີ້, ທັງສອງປະເທດ ຍັງຊ່ວຍເຫຼືອແບ່ງເບົາກັນທັງໃນຍາມທີ່ມີໄພພິບັດ ແລະ ການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ 19. ທັງນີ້, ສຳລັບການຄົບຮອບ 70 ປີ ການສ້າງຕັ້ງສາຍພົວພົນໄທ – ສປປ ລາວ ທັງສອງປະເທດ ຈະສະເຫຼີມສະຫຼອງວາລະອັນສຳຄັນນີ້ຮ່ວມກັນລະຫວ່າງວັນທີ 19 ທັນວາ 2020 – 19 ທັນວາ 2021.

ໃນໂອກາດນີ້, ອຸປະທູດ ໄດ້ເຊີນຊວນບັນດາຜູ້ຮ່ວມງານ ດື່ມອວຍພອນແດ່ທ່ານ ບຸນຍັງ ວໍລະຈິດ ປະທານປະເທດ ແລະ ຖວາຍພະພອນໄຊມົງຄົນແດ່ພະບາດສົມເດັດພະເຈົ້າຢູ່ຫົວ ລວມທັງ, ເພື່ອມິດຕະພາບ ແລະ ການພົວພັນທີ່ແໜ້ນແຟ້ນຍືນຍາວລະຫວ່າງໄທ ກັບ ສປປ ລາວ. ນອກຈາກນີ້, ປີ 2020 – 2021 ເປັນໂອກາດສະເຫຼີມສະຫຼອງ 70 ປີ ການສ້າງຕັ້ງການພົວພັນທາງການທູດໄທ – ສປປ ລາວ. ອຸປະທູດ ແລະ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແລະ ອຸປະທູດ ໄດ້ຮ່ວມກັນລັ່ນຄ້ອງໄຊຈຳນວນ 9 ຄັ້ງ ເພື່ອການເປີດໂຕກາສັນຍະລັກ ແລະ ເລີ່ມຕົ້ນການສະເຫຼີມສະຫຼອງໃນໂອກາດຄົບຮອບ 70 ປີ ການສ້າງຕັ້ງສາຍພົວພັນທາງການທູດໄທ – ສປປ ລາວ. ກາສັນຍະລັກດັ່ງກ່າວ, ດ້ານຊ້າຍມື ເປັນພາບພະທາດສີສອງຮັກ ທີ່ອຳເພີເມືອງດ່ານຊ້າຍ, ຈັງຫວັດເລຍ. ສ້າງໂດຍສົມເດັດພະມະຫາຈັກກະພັດແຫ່ງກຸງສີອະຍຸດທະຍາຮ່ວມກັບພະເຈົ້າໄຊຍະເຊດຖາທິຣາດ ແຫ່ງອານາຈັກລ້ານຊ້າງ ເພື່ອເປັນສັນຍາລັກແຫ່ງມິດໄມຕີຄວາມເປັນນ້ຳໜຶ່ງໃຈດຽວ ແລະ ເຄົບລົບເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ ລະຫວ່າງທັງສອງອານາຈັກ. ສ່ວນດ້ານຂວາເປັນພາບພະທາດຫຼວງສີທອງທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຊຶ່ງເປັນພະທາດທີ່ສຳຄັນ ແລະ ເປັນທີ່ເຄົາລົບສັກກາລະຂອງ ສປປ ລາວ ລວມທັງ, ເປັນທີ່ເຄົາລົບຂອງຊາວໄທ. ຖັດລົງມາຄືພາບທຸງຊາດໄທ ແລະ ລາວ ຄູ່ກັນ ແລະ ດອກຄູນ ແລະ ດອກຈຳປາລາວ ຊຶ່ງເປັນດອກໄມ້ປະຈຳຊາດຂອງທັງສອງປະເທດ.

ພາຍໃນງານລ້ຽງຮັບຮອງ, ໄດ້ມີການສະແດງຈາກວິທະຍາໄລສິລະປະສຶກສາ ສປປ ລາວ ໃນໂອກາດພິເສດ ສະເຫຼີມສະຫຼອງໃນໂອກາດຄົບຮອບ 70 ປີ ການສ້າງຕັ້ງສາຍພົວພັນທາງການທູດໄທ – ສປປ ລາວ, ພ້ອມທັງ, ການຂັບຮ້ອງ ແລະ ບັນເລງບົດເພັງພະຣາດຊະນິພົນ ເພື່ອເຜີຍແຜ່ພະກຽດຕິຄຸນ ແລະ ພະອັດສະລິຍະພາບດ້ານດົນຕີຂອງພະບາດສົມເດັດພະບໍຣົມຊະນະກາທິເບດ ມະຫາພູມິພົນອະດຸນຍະເດດມະຫາຣາດ ບໍຣົມມະນາດບໍພິດ ຕະຫຼອດຈົນເຖິງເພັງຮ່ວມສະໄໝ ໂດຍວົງ The Jazz Brothers ພ້ອມທັງ, ຍັງມີການສາທິດການປຸງແຕ່ງອາຫານ ແລະ ການວາງສະແດງຮ້ານ ເພື່ອປະຊາສຳພັນອາຫານ ແລະ ຜະລິດຕະພັນຂອງໄທໃນງານ ໂດຍການສະໜັບສະໜູນຂອງພາກເອກະຊົນໄທ ໃນ ສປປ ລາວ. ຢ່າງສາມັກຄີເປັນນ້ຳໜຶ່ງໃຈດຽວກັນ.

News and Activities