ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ ที่ 1/2564 เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างตำแหน่งเสมียน


ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ ที่ 1/2564 เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างตำแหน่งเสมียน

Announce