ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ ที่ 2/2564 เรื่อง สปป. ลาว ประกาศคงมาตรการผ่อนปรน มาตรการป้องกัน ควบคุม สกัดกั้น และแก้ไขการระบาดของโรคโควิด 19


ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ ที่ 2/2564 เรื่อง สปป. ลาว ประกาศคงมาตรการผ่อนปรน มาตรการป้องกัน ควบคุม สกัดกั้น และแก้ไขการระบาดของโรคโควิด 19 ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 31 มีนาคม 2564

Announce