ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ ที่ 8/2564 ลงวันที่ 12 เมษายน 2564 เรื่อง มาตรการการเดินทางเข้าประเทศไทยสำหรับบุคคลทุกสัญชาติ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 เป็นต้นไป


ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ ที่ 8/2564 ลงวันที่ 12 เมษายน 2564 เรื่อง มาตรการการเดินทางเข้าประเทศไทยสำหรับบุคคลทุกสัญชาติ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 เป็นต้นไป

Announce