ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ ที่ 14/2564 เรื่อง สปป.ลาวคงมาตรการสกัดกั้นการระบาดของโรคโควิด 19 ระหว่าง 6-20 พฤษภาคม 2564


ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ ที่ 14/2564 เรื่อง สปป.ลาวคงมาตรการสกัดกั้นการระบาดของโรคโควิด 19 ระหว่าง 6-20 พฤษภาคม 2564

Announce