ประกาศผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง สถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ ปีงบประมาณ 2564 สถานะวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 (การจัดซึ้อจัดจ้างเตียงผู้ป่วยจำนวน 180 เตียง)


ประกาศผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง สถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ ปีงบประมาณ 2564 สถานะวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 (การจัดซึ้อจัดจ้างเตียงผู้ป่วยจำนวน 180 เตียง)

Announce