ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ ที่ 16/2564 เรื่อง การขออนุญาตเดินทางเข้า – ออก นครหลวงเวียงจันทน์ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 20 พฤษภาคม 2564


ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ ที่ 16/2564 เรื่อง การขออนุญาตเดินทางเข้า – ออก นครหลวงเวียงจันทน์ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 20 พฤษภาคม 2564

Announce