ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ ที่ 22/2564 เรื่อง สปป. ลาว ประกาศมาตรการป้องกันการระบาดของโรคโควิด 19 ระหว่างวันที่ 20 มิถุนายน – 4 กรกฎาคม 2564


ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ ที่ 22/2564
เรื่อง สปป. ลาว ประกาศมาตรการป้องกันการระบาดของโรคโควิด 19 ระหว่างวันที่ 20 มิถุนายน – 4 กรกฎาคม 2564

Announce