ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ ที่ 23/2564เรื่อง การเปิดสถานที่กักกันแห่งรัฐทางเลือก (Alternative Quarantine – AQ) ที่จังหวัดหนองคาย


ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ ที่ 23/2564เรื่อง การเปิดสถานที่กักกันแห่งรัฐทางเลือก (Alternative Quarantine – AQ) ที่จังหวัดหนองคาย

Announcement No. 23/2564Alternative Quarantine Facilities in Nong Khai Province

Announce