ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ ที่ 34/2564เรื่อง สปป. ลาว ประกาศมาตรการป้องกันการระบาดของโรคโควิด 19 ระหว่างวันที่ 1 – 15 กันยายน 2564


Announce