ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ ที่ 40/2564 ลงวันที่ 19 ก.ย. 2564 เรื่อง ปิดทำการฝ่ายกงสุลชั่วคราว
Announcement No. 40/2564 Dated 19 Sep 2021 Re: Temporary Closure of the Consular Section


Announce