ตารางแสดงราคากลาง (ราคาอ้างอิง) กรณีงานก่อสร้าง ตามระเบียบกระทรวงการต่างประเทศว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐของส่วนราชการในต่างประเทศ พ.ศ. 2560


Announce