ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ ที่ 8/2565 เรื่อง คำแนะนำของรัฐบาล สปป. ลาว เกี่ยวกับมาตรการป้องกัน ควบคุม และแก้ไขการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในช่วงระยะใหม่

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ ที่ 8/2565 เรื่อง คำแนะนำของรัฐบาล สปป. ลาว เกี่ยวกับมาตรการป้องกัน ควบคุม และแก้ไขการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในช่วงระยะใหม่แล้ว

Announce